SPRÅK6200

Hva skjedde egentlig på SPRÅK6200 etter den frivillige samlingen med studentene i Trondheim 30.-31. august 2012?

Den korte versjonen er at alle studentene gjennomførte studiet, og bestod eksamen. I og med at dette var første gang vi gjennomførte studiet, var vi spente på tilbakemeldingene fra studentene. Vi vil ikke presentere detaljer fra studentenes evaluering her, men vi kan trygt hevde at evalueringen fra studentene var svært positiv. Vi fikk også en del kommentarer fra studentene som dreide seg om justeringer som vi bør gjøre neste gang emnet skal tilbys (H2013). Slike tilbakemeldinger er selvfølgelig gull verdt for oss!

Men det var ikke bare studentene på SPRÅK6200 som lærte mye underveis i studiet. Vi faglærerne på emnet lærte også mye fra studentenes innleveringer og kommentarer. SPRÅK6200 hadde 4 obligatoriske oppgaver i løpet av studiet; noen oppgaver var språkvitenskapelig vinklet, mens andre var mer praksisnære, dvs. at lærerne skulle lage og teste et undervisningsopplegg. De idéene og refleksjoene som lærerne gjorde seg i forbindelse med disse oppgavene, var lærerik lesning. En av de obligatoriske oppgavene var bl.a. at de skulle skrive et blogginnlegg om SRS, og kommentere på de andre studentenes blogginnlegg. Studentbloggen finner du her: SPRÅK OG PEDAGOGISK BRUK AV IKT-VERKTØY.

Nå gleder vi oss til å gjennomføre emnet H2013. Med litt bedre markedsføring satser vi på at vi får litt flere studenter til å ta emnet vårt, også. I tillegg er det betryggende å vite at det emnet som vi tilbyr, oppleves som nyttig. lærerikt og faglig utfordrende!

Reklamer

Presentasjoner om SRS på NKUL

Her er lenken til en presentasjon på NKUL i dag som Alex Strømme holdt, og temaet var Studentresponssystem.

Respons og vurdering – fra papir til mobil. Alex Strømme, NTNU.

 

Møte med HiST

I dag har jeg, John Brumo og John Birger Stav hatt et møte hvor vi har diskutert hva HiST skal bidra med i KOSEN-prosjektet fram til sommeren. Før møte hadde jeg laget forslag tilfordeling av arbeidsoppgaver, og det var fruktbart når vi skulle komme fram til en forståelse av hva partene forventer/ønsker av hverandre. Dokumentene besto av veldig konkrete beskrivelser av hva som måtte gjøres. I hovedsak dreide det seg om tre hovedpunkter:

  • Opplæring i SRS-systemet for a) KOSEN-medarbeiderne og b) lærerne i ressursgruppa
    Vi fant ut at det var best å dele opplæringen her ettersom de to gruppene antakeligvis har andre interesser og spørsmål enn KOSEN-medarbeiderne til systemet. Det kunne likevel ha vært nyttig for en KOSEN-medarbeider å være til stede (som observatør) på SRS-opplæringen av lærerne for å få litt innblikk i hvordan lærerne forholder seg til denne teknologien…
  • Videoforelesninger om temaet «IKT i undervisningen»
    Her kom det fram 4 hovedbolker, men HiST skulle lage en nærmere oversikt over mulige tema til videoforelesninger til neste møte. De 4 bolkene er i) bruk av SRS – metodikk ii) bruk av SmartBoard – teknikk og metodikk iii) SRS fra et elevperspektiv iv) koblingen SRS og SmartBoard.
  • Utvikling av SmartNotebook-filer
    Her må KOSEN-medarbeiderne sette seg inn i hvilke temabolker det kan være aktuelt å lage Notebook-filer om, til bruk i vgs. Her vil HiST bidra i sluttfasen med blant annet lay-out og design når Helene, Heidi og Christina har funnet fram de GODE og INTERESSANTE språkfenomena. HiST skal også i nærmeste framtid kurse medarbeiderne i KOSEN slik at vi vet litt mer om mulighetene som finnes i Notebook-filene.

Vi avtalte også nytt møtetidspunkt. Det bidrar til at vi alle nå får litt press på oss til å gjøre noe fram til neste møte.

Her er forresten en video om SRS som HiST har laget.